Hyresvillkor vid hyra av Personal Locator Beacon (PLB) samt Satellittelefon

Allmänna villkor

1. Hyrestagarens skyldighet

Hyrestagaren ansvarar för att användaren har tillräcklig kunskap och behörighet för att använda hyresobjekten på ett korrekt sätt. Gällande all säkerhetsutrustning förväntas hyrestagaren/användaren genomgått erfoderliga kurser eller på annat sätt erhållit motsvarande kunskap. Om Hyresmannen är yngre en 18 år måste förälder och/eller målsman skriva under avtalet och står då även som garant för att ovanstående kunskapskrav är uppfyllda.

2. SARInfo Swedens ansvar och begränsningar

SARInfo Sweden garanterar att utrustningen är genomgången och I funktionsdugligt skick vid uthyrningen. Hyrestagaren har rätt att kräva kompensation om brister I funktionen kan påvisas. Denna kompensation kan dock aldrig bli större än den totala hyreskostnaden. För säkerhetsutrustning vars funktion bara kan påvisas I skarp situation, t.ex Personal Locator Beacon (PLB), så friskriver sig SARInfo Sweden från ansvar för funktionen i skarpt läge och kan inte göras ersättningsskyldig för detta.
Hyrestagaren har under inga omständigheter rätt att utkräva någon form av ersättning från SARInfo Sweden vid personskador eller dödsfall i samband med användning av hyresobjekten. Vidare har hyrestagaren ej heller rätt att kräva ersättning från SARInfo Sweden för utebliven aktivitet på grund av fel som uppstår på hyresobjekten under hyrestiden.

3. Hyresobjektens användning

Hyrestagaren får inte hyra ut hyresobjekten till tredje part. Utnyttjande av hyresobjekten i syfte att mot ersättning utföra tjänster är inte tillåtet i någon form. SARInfo Sweden har rätt att neka uthyrning om hyrestagaren vid tidigare tillfälle missbrukat hyresavtalet. Hyresobjekten transporteras på beställarens ansvar och egen risk.

4. Utlämnande, samt försenad eller utebliven återlämning

SARInfo Sweden skall tillhandahålla hyresobjekten på avtalad tid. Kan SARInfo Sweden inte tillhandahålla hyresobjekten på avtalad tid är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för hyrestagaren att häva avtalet. Hyrestagaren har under inga omständigheter rätt till ersättning från SARInfo Sweden för utebliven leverans av hyresobjekten utöver vad som klargörs i denna paragraf. Vid återlämnandet skall utrustningen besiktigas av representant från SARInfo Sweden. Hyrestagaren får ej ändra, byta eller ta bort del eller delar på hyresobjekten utan tillstånd från SARInfo Sweden. Skador som finns på hyresobjekten vid återlämnandet och som inte är nedtecknade på hyresavtalet anses vara vållade av hyrestagaren som därmed blir ersättningsskyldig.

5. Hyrestid och hyresavgifter

Hyresavgift utgår enligt separat lista och totalsumman anges i detta avtal. Hyresavgiften betalas vid utlämnande av hyresobjekten. Utöver hyresavgiften debiteras en dagshyra för varje dygn och hyresobjekt, och utan övre gräns om hyresobjekten inte återlämnas inom avtalad tid.

6. Hyresobjektens skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjekten vårdas väl. Vidare skall hyrestagaren tillse att hyresobjekten bibehålls i funktionsdugligt och skick under hela besittningstiden. SARInfo Sweden äger rätten att besiktiga hyresobjekten under hyrestiden och om SARInfo Sweden finner anledning också att återtaga hyresobjekten, detta kan vara om äganderätten sätts i fara, eller om betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av normalt brukande. I dessa fall äger hyrestagaren ingen som helst rätt till ersättning.

7 Ansvar vid fel, skada eller stöld, samt ersättning till SARInfo Sweden

Ansvaret för hyresobjekten ligger hos hyrestagaren från utlämnandet ända till återlämnandet. Innan hyresobjekten tas i bruk av hyrestagaren skall denne tillsammans med ansvarig funktionär från SARInfo Sweden besiktiga hyresobjekten och eventuella fel och brister påtalas och antecknas i detta hyresavtal.
Skickas hyresobjektet till hyrestagaren skall denne besiktiga hyresobjektet vid ankomst och senast inom 2 dagar anmäla eventuella brister till SARInfo Sweden.
Hyrestagaren är ekonomiskt ersättningsskyldig till SARInfo Sweden för alla fel och skador på, samt stöld av, hyresobjekten som uppkommer under besittningstiden. Hyrestagaren skall snarast underrätta SARInfo Sweden om fel, skada eller stöld av hyresobjekten.
Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan görs omgående. Hyrestagaren kan om denne så önskar sörja för att felet eller skadan åtgärdas utan dröjsmål och ansvarar då för att detta utförs på ett fackmannamässigt sätt, dock måste först ett godkännande erhållas från SARInfo Sweden. Full ersättning för skadad eller förkommen utrustning skall inkomma till SARInfo Sweden senast 10 dagar efter hyrestidens utgång. Detta gäller oavsett hur lång handläggningstiden blir, eller vilket beslut som fattas av hyrestagarens försäkringsbolag.